Belona Consultors

Política de Privacitat

1.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privacitat (d'ara endavant, la “Política de Privacitat”) aplica a totes les dades de caràcter personal que la usuària aportació a Belona Consultors SLP, amb domicili en Carrer Sant Pere, núm. 19, 08470 Sant Celoni, Barcelona (d'ara endavant “Belona”) a través de formularis en línia. Belona és el Responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR).

A l'efecte de la present Política de Privacitat, ha d'entendre's com a “Usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis que Belona ofereix a través de les seves pàgines web. Belona, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l'aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l'Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització d'aquest. L'objectiu de la Política de Privacitat de Belona és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació en Internet i les dades que l'usuari pugui introduir en la web.

L'Usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament de Protecció de Dades de Belona a través de dpd@belonaconsultors.com davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per la present s'informa l'Usuari que Belona podrà tractar les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través dels formularis en línia de Belona, per a les finalitats que s'indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s'explica més endavant:

(a) Informar l'Usuari per qualsevol mitjà, incloent-hi l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari en el seu cas faciliti, de productes i serveis de Belona.
(b) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de Belona incloent l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari en el seu cas faciliti.
(c) Realitzar activitats promocionals, incloent-hi l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari faciliti per part de Belona, de productes o serveis de terceres empreses col·laboradores de Belona dels següents sectors: formació, Prevenció de Riscos Laborals, Auditories de Comptes i serveis informàtics. Tot això, sempre que sol·licitem a l'Usuari el seu consentiment per a això i aquest ens l'atorgui.

3.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l'execució del contracte de prestació de serveis i dels productes corresponents.

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (b) serà tant el consentiment de l'Usuari, en cas que s'hagi sol·licitat i atorgat, com l'interès legítim de Belona a posar en el seu coneixement productes o serveis similars als que hagi adquirit prèviament.

La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (c) és el consentiment que s'hagués pogut sol·licitar a l'Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l'execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l'Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que Belona no hagués sol·licitat el seu consentiment.

L'Usuari coneix i accepta que el no emplenament d'unes certes dades de caràcter personal impedirà a Belona prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas Belona cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l'aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l'Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d'alguns de les dades per a la prestació dels serveis de Belona.

4.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

Belona conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a aquesta, es conservessin les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per a un altre tipus d'usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys, (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l'Usuari i aquest el revoqués, i en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per als fins descrits anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

5.- Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que Belona ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que uns altres tercers prestadors de serveis de Belona accedeixin a les dades personals de l'Usuari com a encarregats del tractament.
Además de lo anterior, Belona podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente en cada momento y en su caso, igualmente a otros órganos como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los órganos Judiciales.

6.- Quins són els drets dels usuaris?

Belona informa l'Usuari sobre la possibilitat que li assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per Belona.
Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Carrer Sant Pere, núm. 19, 08470, Sant Celoni, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l'assumpte la referencia “Protecció de dades/[Belona]” i haurà d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l'Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic dpd@belonaconsultors.com Neteja Copia el text Ressalta les paraules desconegudesUtilitza les formes valencianes

A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. Belona podrà continuar tractant les dades de l'Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.
Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l'Usuari per a la finalitat (a) es basés en l'interès legítim, l'Usuari podrà oposar-se a aquest.

Belona recorda a l'Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.

7.- Baixa en el servei de l'enviament de comunicacions comercials.

Tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior, l'Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a Belona per la qual informa que no desitja continuar rebent comunicacions comercials. Per a això, l'Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l'apartat anterior o bé punxar en l'enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

8.- A partir de quina edat pot l'Usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web de Belona no es dirigeix a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privacitat l'Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

9.- Quines mesures de seguretat tenim implementades?

Belona es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix per normativa aplicable.

Belona té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que s'estableix per la normativa aplicable.

Belona entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per a assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

10.- Ús de cookies.

La nostra pàgina web utilitza cookies per a distingir-li a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-lo. Pot obtenir més informació sobre l'ús de cookies en la Política de Cookies.

11.- Links.

La pàgina web de Belona pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per Belona. Per això, Belona no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Belona, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

12.- Modificació de la Política de Privacitat.

Belona podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

You cannot copy content of this page

caCatalà
Scroll al inicio